CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES A L’ELABORACIÓ DE NORMES

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals, i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

Es sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera, per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

> Publicació: 28 de febrer de 2024 – Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera. 

> Termini de presentació de propostes: Del 29 de febrer de 2024 al 29 de març de 2024.


> Decret d’alcaldia
> Memòria justificativa