Subvenció Diputació de Girona – Servei d’Arxius i gestió de documents

En data 1 de juny de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions per a Projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 818,15 € (expedient 2021/97) pel concepte de “Projecte de tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Beuda”.