Abocador

L’ajuntament de Beuda per tal de garantir el correcte funcionament de l’abocardor, garantir la legalitat de les actuacions que s’hi fan i controlar el respecte al medi atesa una instalació d’aquestes característiques, ha demanat a una empresa de consultoria mediambiental que faci un seguiment professional periódic de l’abocador.

Aquesta empresa genera un informe que volem fer públic, per tal que tots pogueu saber quines són les problematiques a què ens enfrontem, quins problemes es detecten i també les sol·lucions que es prenen un cop detectades certes anomalies.

Podeu demanar l’informe a bernat@beuda.cat