Consell de Govern Municipal

El Consell de Govern Municipal, com a òrgan complementari de l’organització municipal bàsica, té com a finalitat esdevenir un espai de comunicació i debat per tal de garantir la coordinació de totes les regidories, la transparència i la participació política en la gestió administrativa de tots els àmbits d’actuació de la Corporació, així com assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de govern i en l’administració municipal.

El Consell de Govern Municipal està configurat com a òrgan col·legiat de caràcter informatiu i consultiu, en cap cas tindrà caràcter resolutori o decisiu.

La composició del Consell de Govern Municipal estarà integrada per tots els regidors/es que estan al capdavant d’una regidoria i serà presidit per l’alcalde, essent secretària qui ho sigui de la Corporació. Així mateix, per raó dels assumptes a tractar, la presidència podrà demanar al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, així com al personal extern contractat o conveniat amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

PRESIDÈNCIA

Ester Torres i Miralles

alcaldessa

Governació, Participació i Ciutadania

VOCALIES

Elisabet Blanco i Rodríguez

regidora

Medi ambient, Comunicació i Transparència

Maria del Mont Fort i Fort

regidora

Benestar familiar i Promoció local

Roser Montañà i Trilla

regidora

Cultura i Serveis públics

Pere Arnau i Manel

regidor

Obres i Equipaments

SECRETARIA Maria Puigdemont i Viñals