Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5111 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposicio pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4844 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública de la modificació del POUM de Beuda núm. 4/2024 (Exp. X2023000052)
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4838 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública de la modificació del POUM de Beuda núm. 5/2024 (Exp. X2024000041)
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3216 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 7.1 de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), relatiu a les bonificacions fiscals
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2381 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1013 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1009 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia ambiental, activitats innòcues i de baix risc, així com espectacles i activitats recreatives
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1008 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2024
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1007 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació de la masa salarial del personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 10957 AJUNTAMENT DE BEUDA - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut per al mandat 2023-2027