Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2381 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1013 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1009 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia ambiental, activitats innòcues i de baix risc, així com espectacles i activitats recreatives
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1008 AJUNTAMENT DE BEUDA - Exposició pública del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2024
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1007 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació de la masa salarial del personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 10957 AJUNTAMENT DE BEUDA - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut per al mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9208 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals de Beuda
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9248 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva del Projecte de millora de la carretera local que uneix els municipis d'Albanyà i Beuda
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8609 AJUNTAMENT DE BEUDA - Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 194-0 Edicte: 8393 AJUNTAMENT DE BEUDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2023