Normativa

El títol VI de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP), sobre la iniciativa legislativa i potestat normativa de les administracions públiques, incorpora entre altres novetats, d’una banda, millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom d’una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament jurídic i, d’altra banda, incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes.

Per a això, totes les administracions públiques tenen l’obligació d’aprovar anualment un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que hagin de ser elevades per a la seva aprovació l’any següent. Aquest pla anual normatiu, un cop aprovat, s’ha de publicar al Portal de Transparència de l’administració corresponent.

Publicat el Pla Anual Normatiu, amb caràcter previ a l’elaboració o modificació dels reglaments i ordenances municipals, s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del Portal Web de l’Ajuntament, per tal de demanar l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes.

A aquests efectes, es procedeix a la publicació de:

  Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Beuda per a l’any 2021

Consultes públiques prèvies per a l’elaboració o modificació de reglaments i ordenances municipals