Consultes

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals (els instruments de planejament tenen naturalesa normativa reglamentària), i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

Se sotmet a consulta pública prèvia la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Beuda núm. 3/2022 en l’àmbit del PAU-4 Industrial La Confiança, per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

  • Publicació: 5 de desembre de 2022 – Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia la proposta de modificació puntual del POUM de Beuda núm. 3/2022
  • Termini de presentació de propostes: Del 6 de desembre de 2022 al 7 de gener de 2023
  • Memòria Justificativa
Consulta pública prèviaENVIAMENT DEL FORMULARI DE PROPOSTA (“opinió”)

Històric de consultes

Es sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració de la nova Ordenança fiscal reguladora dels preus públics, per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

  • Publicació: 17 d’octubre de 2022 – Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia la nova Ordenança fiscal reguladora dels preus públics.
  • Termini de presentació de propostes: Del 18 d’octubre de 2022 al 18 de novembre de 2022.
  • Memòria justificativa: Enllaç consulta memòria justificativa. 

1.Text de la norma: Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ORDENANCA-FISCAL-ICIO

Memòria justificativa: MEMÒRIA consulta prèvia OF ICIO

2. Nova Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que derogarà a la fins ara vigent

Es sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració de la nova Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que derogarà a la fins ara vigent, per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

> Publicació: 22 de març de 2021 – Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia l’Ordenança fiscal de l’ICIO DEC consulta prèvia OF ICIO annexos

> Termini de presentació de propostes: Del 23 de març al 24 d’abril de 2021